Q&A voor diverse belangrijke onderwerpen

Welk bestuursmodel hanteert Sekam Video?

Sekam Video hanteert het directie- en bestuursmodel. Het bestuur is tevens toezichthoudende orgaan en bepaalt het beleid. De directie is belast met de uitvoering van het dagelijks beleid.

Wie zijn de bestuursleden van Sekam Video en wie is de directie van Sekam Video?

Het bestuur van Sekam Video bestaat uit de volgende drie leden:
1. Voorzitter: Willem Zijlstra
Nevenfuncties: is tevens bestuurslid/voorzitter SEKAM en CFAP, bestuurslid/penningmeester StOPnl en SBF en voorzitter bestuur NCP.
2. Penningmeester: Paul de Man
Nevenfuncties: is tevens bestuurslid/penningmeester SEKAM en CFAP, bestuurslid/voorzitter StOPnl en SBF, adviseur bestuur NCP en lid Commissie van Bezwaar van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen.
Secretaris: Gamila Ylstra
Nevenfuncties: is tevens bestuurslid van SEKAM en CFAP, Abraham Tuschinksi Fonds, PCMI, Brein, Cinema Delicatessen, voorzitter Binger Filmlab en lid Federatieraad Auteursrechtbelangen.
De directiefunctie van Sekam Video is momenteel vacant.

Welke rechthebbenden kunnen zich aansluiten bij Sekam Video?

Sekam Video is door Stichting de Thuiskopie aangewezen als verdeelorganisatie en belangenbehartiger van de Nederlandse en buitenlandse producenten van film- en televisiewerken. Sekam Video kent in de uitvoering van haar taak geen aangeslotenen, in die zin dat Sekam Video geen aansluitovereenkomst aan gaat met de rechthebbenden die zij vertegenwoordigt. Sekam Video heeft immers een wettelijke brengplicht om de Thuiskopievergoeding die zij int via Stichting de Thuiskopie onder alle producenten van film- en televisiewerken te verdelen.
Sekam Video biedt de mogelijkheid om u te registreren. Sekam Video verdeelt de Thuiskopiegelden onder de bij haar geregistreerde producenten van film- wen televisiewerken. Als u bent aangesloten bij StOPnl en/of Sekam dan bent u automatisch geregistreerd bij Sekam Video.
Voor de buitenlandse producenten geldt dat Sekam Video via de buitenlandse verdeelorganisaties de Thuiskopievergoeding bepaalt en verdeelt.

Is het mogelijk om de Thuiskopievergoeding via een andere CBO te ontvangen?

Nee. Als u een producent bent van film- en/of televisiewerken dan kunt u alleen via Sekam Video aanspraak maken op een Thuiskopievergoeding. Sekam Video is als enige verdeelorganisatie van producenten van film- en televisiewerken aangewezen.

Waar kan ik de standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen vinden?

Sekam Video gaat geen licentieovereenkomsten aan met betalingsplichten. De Thuiskopievergoeding is een billijke vergoeding voor het niet kunnen uitoefenen van uw auteursrechten. Het betreft dus nadrukkelijk geen vergoeding voor het in licentie geven van uw filmwerken. De Thuiskopie-exceptie houdt in dat het wettelijk is toegestaan om een kopie te maken van een auteursrechtelijk beschermd werk op een drager voor privé gebruik, mits hiervoor een billijke vergoeding wordt betaald. Deze billijke vergoeding wordt door middel van een heffing geïnd bij de fabrikanten die de dragers op de markt brengen. De hoogte van de Thuiskopievergoeding wordt door SONT (onderhandelingsorgaan tussen de fabrikanten en de rechthebbenden) bepaald en door Stichting de Thuiskopie geïnd.
In het Besluit d.d. 24 oktober 2017 van SONT treft u de tarieven aan en voorwerpen waarop een thuiskopievergoeding zal worden geïnd in de periode 2018 tot en met 2010.

Op welke wijze verleent Sekam Video een vrijwaring voor claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden?

In lijn met hetgeen hiervoor is beschreven, is er dus ook geen sprake van een vrijwaring.

Wat is het algemene beleid van Sekam Video inzake de verdeling van de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen?

Sekam Video verwijst naar haar Repartitiereglement voor de vaststelling van de vergoedingen aan de producenten van film- en televisiewerken. Met betrekking tot de Thuiskopiegelden die door Sekam Video worden geïnd over de boekjaren 2016 en 2017 geldt dat Sekam Video een nieuw repartitiebeleid zal gaan hanteren. Dit nieuwe repartitiebeleid staat in de bijlage van het Repartitiereglement.

Wat is het algemene beleid van Sekam Video inzake de beheerskosten?

Op grond van het Repartitiereglement mag niet meer dan 15% van het incassosaldo over een verdelingsjaar worden ingehouden ten behoeve van beheerskosten en zogenaamde andere inhoudingen. Sekam Video streeft er daarnaast tezamen met Thuiskopie naar om het gezamenlijke inhoudingspercentage ter dekking van de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 15%. Dit sluit aan op het Besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Stb. 2016, 510).
Sekam Video streeft ernaar haar beheerskosten zo laag mogelijk te houden en onder deze maximale grens te blijven.

Wat is het algemene beleid inzake SoCu inhoudingen?

Sekam Video mag op grond van de Wet Toezicht o.a. een inhouding doen ten behoeve van sociaal, culturele en/of educatieve doeleinden (SoCu doeleinden). Het Repartitiereglement van Sekam Video bepaalt dat maximaal 15% mag worden ingehouden van het incassosaldo in een verdelingsjaar ten behoeve van SoCu doeleinden. Dit is in lijn met de CBO-Keurmerkcriteria van Voice.
Sekam Video heeft in 2013 een SoCu fonds opgericht: het Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP). Sekam Video houdt jaarlijks een redelijk bedrag in op het incassosaldo ten behoeve van SoCu doeleinden.
De SoCu inhoudingen worden beheerd en verdeeld door CFAP. Voor meer informatie over CFAP en de subsidievoorwaarden wordt verwezen naar de website van CFAP.

Wat is het algemene beleid inzake het gebruik van onverdeelde bedragen?

Het is mogelijk dat een deel van de gelden onverdeeld blijft omdat, ondanks alle inspanningen van Sekam Video die mede uit de Wet Toezicht volgen, de rechthebbende ongeïdentificeerd blijft.
Sekam Video heeft in haar Repartitiereglement bepaald dat aanspraken jegens Sekam Video verjaren na verloop van een termijn van drie jaren volgend op het jaar waarin de vergoeding is geïncasseerd door Sekam Video. Sekam Video keert deze onverdeelde bedragen vijf jaar na inning pro rato uit aan de rechthebbenden die in het betreffende verdelingsjaar een vergoeding hebben ontvangen, voor zover redelijkerwijs te traceren en in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.

Is Sekam Video vertegenwoordigingsovereenkomsten aangegaan met andere CBO's?

Sekam Video is een aanwijzingsovereenkomst aangegaan met Stichting de Thuiskopie. Sekam Video streeft er daarnaast naar om met de belangenorganisaties van de buitenlandse producenten van film- en televisiewerken afspraken te maken over de Thuiskopievergoeding.

Waar kan ik het klachten- en geschillenreglement vinden?

Onder de link Reglementen van Sekam Video op de website van Sekam Video treft u meer informatie over de klachtprocedure van Sekam Video en een link naar het Geschillenreglement.
Sekam Video wijst er voor de duidelijkheid op dat indien u een klacht heeft over Sekam Video en/of door haar verrichte (administratieve) werkzaamheden, u eerst de klachtprocedure dient door te lopen. Indien de klachtprocedure hebt doorlopen en ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie van Sekam Video.

Hoe kan ik op elektronische wijze communiceren met Sekam Video?

Schriftelijke correspondentie aan SEKAM Video kunt u adresseren aan het bestuur, postbus 581, 1000 AN Amsterdam en per mail aan bestuur@sekamvideo.org
Correspondentie die ook van belang is voor SBF kunt u mede richten aan directie@sbfonline.nl.