Q&A voor diverse belangrijke onderwerpen

Welk bestuursmodel hanteert Sekam Video?

Met ingang van 2 februari 2022 hanteert SEKAM Video het zogenaamde ‘one tier-model’. Het bestuur bestaat nu uit een drietal Niet-uitvoerend bestuurders, die toezicht houden op de enige Uitvoerend bestuurder die is belast met de uitvoering van het dagelijks beleid. Twee van de drie Niet-uitvoerende bestuurders worden benoemd op voordracht van vereniging NCP en een Niet-uitvoerend bestuurder op voordracht van vereniging NAPA. De Niet-uitvoerend bestuurders gezamenlijk benoemen en ontslaan de Uitvoerend bestuurder.

Wie zijn de bestuursleden van Sekam Video?

Het bestuur van SEKAM bestaat uit de volgende vier bestuursleden:

Uitvoerend bestuurder:
Gamila Ylstra

Voorzitter:
Edwin van der Veen

Penningmeester:
Arie Landsmeer

Secretaris:
Jacqueline Gerritsma

Voor een opgave van de nevenactiviteiten van bestuurders, wordt verwezen naar het Jaarverslag van SEKAM Video.

Welke rechthebbenden kunnen zich aansluiten bij Sekam Video?

SEKAM Video is door Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht aangewezen als verdeelorganisatie en belangenbehartiger van de Nederlandse en buitenlandse producenten van film- en televisiewerken. SEKAM Video kent in de uitvoering van haar taak geen aangeslotenen, in die zin dat SEKAM Video geen aansluitovereenkomst aan gaat met de rechthebbenden die zij vertegenwoordigt. SEKAM Video heeft immers een wettelijke brengplicht om de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen die zij int via Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht onder alle producenten van film- en televisiewerken te verdelen.
Sekam Video biedt de mogelijkheid om u te registreren. SEKAMVideo verdeelt de thuiskopie- en leenrechtgelden onder de bij haar geregistreerde producenten van film- en televisiewerken. Als u bent aangesloten bij StOPnl en/of SEKAM dan bent u automatisch geregistreerd bij SEKAMVideo.
Voor de buitenlandse producenten geldt dat SEKAM Video via de buitenlandse verdeelorganisaties de Thuiskopievergoeding bepaalt en verdeelt.

Is het mogelijk om de Thuiskopievergoeding via een andere CBO te ontvangen?

Nee. Als u een producent bent van film- en/of televisiewerken dan kunt u alleen via SEKAM Video aanspraak maken op een Thuiskopie- of Leenrechtvergoeding. SEKAM Video is als enige verdeelorganisatie van producenten van film- en televisiewerken aangewezen.

Waar kan ik de standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen vinden?

Sekam Video gaat geen licentieovereenkomsten aan met betalingsplichten. De Thuiskopievergoeding is een billijke vergoeding voor het niet kunnen uitoefenen van uw auteursrechten. Het betreft dus nadrukkelijk geen vergoeding voor het in licentie geven van uw filmwerken. De Thuiskopie-exceptie houdt in dat het wettelijk is toegestaan om een kopie te maken van een auteursrechtelijk beschermd werk op een drager voor privé gebruik, mits hiervoor een billijke vergoeding wordt betaald. Deze billijke vergoeding wordt door middel van een heffing geïnd bij de fabrikanten die de dragers op de markt brengen. De hoogte van de Thuiskopievergoeding wordt door SONT (onderhandelingsorgaan tussen de fabrikanten en de rechthebbenden) bepaald en door Stichting de Thuiskopie geïnd.
In het Besluit d.d. 24 oktober 2017 van SONT treft u de tarieven aan en voorwerpen waarop een thuiskopievergoeding zal worden geïnd in de periode 2018 tot en met 2010.

Op welke wijze verleent Sekam Video een vrijwaring voor claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden?

In lijn met hetgeen hiervoor is beschreven, is er dus ook geen sprake van een vrijwaring.

Wat is het algemene beleid van Sekam Video inzake de verdeling van de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen?

SEKAMVideo verwijst naar haar Repartitiereglementen voor de vaststelling van de vergoedingen aan de producenten van film- en televisiewerken.

Wat is het algemene beleid van Sekam Video inzake de beheerskosten?

Op grond van de Repartitiereglementen mag niet meer dan 15% van het incassosaldo over een verdelingsjaar worden ingehouden ten behoeve van beheerskosten en zogenaamde andere inhoudingen. SEKAM Video streeft er daarnaast naar om het gezamenlijke inhoudingspercentage ter dekking van de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 15%. Dit sluit aan op het Besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Stb. 2016, 510).
SEKAM Video streeft ernaar haar beheerskosten zo laag mogelijk te houden en onder deze maximale grens te blijven.

Wat is het algemene beleid inzake SoCu inhoudingen?

SEKAM Video mag op grond van de Wet Toezicht o.a. een inhouding doen ten behoeve van sociaal, culturele en/of educatieve doeleinden (SoCu doeleinden). Het Repartitiereglement Thuiskopie van SEKAM Video bepaalt dat maximaal 15% mag worden ingehouden van het incassosaldo in een verdelingsjaar ten behoeve van SoCu doeleinden. Dit is in lijn met de CBO-Keurmerkcriteria van Voice.
SEKAM Video heeft in 2013 een SoCu fonds opgericht: het Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP). SEKAM Video houdt jaarlijks een redelijk bedrag in op het incassosaldo van Stichting Thuiskopie ten behoeve van SoCu doeleinden.
De SoCu inhoudingen worden beheerd en verdeeld door CFAP. Voor meer informatie over CFAP en de subsidievoorwaarden wordt verwezen naar de website van CFAP.

Wat is het algemene beleid inzake het gebruik van onverdeelde bedragen?

Het is mogelijk dat een deel van de gelden onverdeeld blijft omdat, ondanks alle inspanningen van SEKAM Video die mede uit de Wet Toezicht volgen, de rechthebbende ongeïdentificeerd blijft. Onder aan deze pagina vind je een link naar de titels waarvan de rechthebbende nog niet gevonden zijn.
SEKAM Video heeft in haar Repartitiereglementen bepaald dat aanspraken jegens Sekam Video verjaren na verloop van een termijn van drie jaren volgend op het jaar waarin de vergoeding is geïncasseerd door SEKAM Video. SEKAM Video keert deze onverdeelde bedragen vijf jaar na inning pro rato uit aan de rechthebbenden die in het betreffende verdelingsjaar een vergoeding hebben ontvangen, voor zover redelijkerwijs te traceren en in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.

Is Sekam Video vertegenwoordigingsovereenkomsten aangegaan met andere CBO's?

SEKAM Video is een aanwijzingsovereenkomst aangegaan met Stichting de Thuiskopie. SEKAM Video streeft er daarnaast naar om met de belangenorganisaties van de buitenlandse producenten van film- en televisiewerken afspraken te maken over de Thuiskopievergoeding.
SEKAM Video is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 door Stichting Leenrecht aangewezen als verdeelorganisatie van leenrechtvergoedingen.

Waar kan ik het klachten- en geschillenreglement vinden?

Onder de link Reglementen van Sekam Video op de website van Sekam Video treft u meer informatie over de klachtprocedure van Sekam Video en een link naar het Geschillenreglement.
Sekam Video wijst er voor de duidelijkheid op dat indien u een klacht heeft over Sekam Video en/of door haar verrichte (administratieve) werkzaamheden, u eerst de klachtprocedure dient door te lopen. Indien de klachtprocedure hebt doorlopen en ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie van Sekam Video.

Hoe kan ik op elektronische wijze communiceren met Sekam Video?

Schriftelijke correspondentie aan SEKAM Video kunt u adresseren aan het bestuur, postbus 581, 1000 AN Amsterdam en per mail aan bestuur@sekamvideo.org
Correspondentie die ook van belang is voor SBF kunt u mede richten aan directie@sbfonline.nl.

Belangrijke informatie met betrekking tot dubbelclaims op thuiskopievergoeding en het beleid van SEKAM Video

Waar is in formele zin vastgelegd aan wie, op welke wijze SEKAM Video gelden uitkeert en welke richtlijnen worden gehanteerd ten aanzien van dubbelclaims.

SEKAM Video int vergoedingen met betrekking tot Thuiskopiegelden. Voor de vaststelling van de vergoedingen aan de producenten van film- en televisiewerken en de verdeling ervan verwijst SEKAM Video naar het Repartitiereglement op haar website.
Dubbelclaims kunnen ontstaan doordat een andere partij eveneens vergoeding voor dezelfde titel(s) claimt. Informatie over het ontstaan en oplossen van dubbelclaims vindt u in het Repartitiereglement in het bijzonder artikelen 6.5, 6.6 en artikel 9.

Welke partijen kunnen zich bij SEKAM Video melden als rechthebbenden?

De statuten van SEKAM Video (artikel 2) bepalen dat SEKAM Video de belangen behartigt van de producenten van filmwerken in de zin van artikel 45a AW (en artikel 7a WNR) en SEKAM Video beoogt thuiskopievergoedingen aan producenten in de zin van deze bepalingen uit te keren. Producenten in de zin van artikel 45aAW (en artikel 7a WNR) kunnen zich derhalve als rechthebbende melden bij SEKAM Video.

Op basis waarvan wordt een partij aangemerkt als rechthebbende?

Een claimende partij dient te kwalificeren als producent in de zin van artikel 45a lid 3 AW (en artikel 7a WNR). Deze partij wordt aangemerkt als rechthebbende als hij in de feitelijke hoedanigheid van audiovisueel producent of audiovisuele productiemaatschappij heeft deelgenomen aan de totstandkoming van een audiovisuele productie en is gerechtigd tot een vergoeding voor door consumenten in privé-kring verveelvoudigde opnamen daarvan, zoals bedoeld in artikel 16c AW en artikel 10 onder e van de WNR.

Op basis van welke aspecten wordt er gecontroleerd of een partij rechthebbende is?

Dit wordt gecontroleerd op basis van openbare bronnen, de aftiteling van een programma, IMDb en Internet.
In de gevallen waarin sprake is van een dubbelclaim wordt er zo nodig ook gecontroleerd op basis van de overeenkomst tussen de claimende partijen en de stukken die zij desgevraagd verder overleggen.

Wie voert de controlewerkzaamheden uit?

Het Service Bureau Filmrechten (SBF) verricht de administratie waaronder de repartitie voor SEKAM Video en voert de controlewerkzaamheden uit in opdracht van SEKAM Video
In het geval van een zogenaamde dubbelclaim kan SEKAM Video niet uitkeren.

Wat gebeurt er als er een conflicterende aanspraak, (dubbelclaim) is op de Thuiskopievergoeding?

Indien SEKAM Video constateert dat er dubbelclaims zijn, reserveert SEKAM Video de aan het betreffende programma toegekende Thuiskopievergoeding(en) en worden de claimende partijen door het Service Bureau Filmrechten (SBF – hierna: Servicebureau) hiervan per mail op de hoogte gebracht. SEKAM Video kan uitbetaling van de met de betreffende claim gemoeide gelden opschorten. In dezelfde mail worden partijen gevraagd om te kiezen uit een van de mogelijkheden om de dubbelclaim af te wikkelen. Dit zijn kort gezegd:
a. Handhaving van de claim onder voorlegging van de dubbelclaim aan de rechter en opgave van de partij die de andere partij(en) daartoe dagvaardt;
b. Intrekking van de claim;
c. Nader overleg met elkaar om te komen tot een gezamenlijke oplossing*;
d. Het voorleggen van de claim aan een door SEKAM Video aangestelde bindend adviseur.
Partijen zijn verplicht om binnen 60 dagen nadat hun de dubbelclaim is gemeld kenbaar te maken voor welke mogelijkheid zij kiezen. De partij die deze termijn overschrijdt, wordt geacht zijn aanspraak te hebben ingetrokken. Vervolgens hebben partijen wederom 60 dagen de tijd om ofwel een kopie van de inleidende dagvaarding (bij keuze a), ofwel een kopie van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst te verstrekken (bij keuze c), ofwel een verzoek te doen tot het aanwijzen van een bindend adviseur (bij keuze d). Wordt deze tweede termijn van 60 dagen overschreden, dan wordt de partij die bij keuze a de kopie van de inleidende dagvaarding had moeten verstrekken geacht zijn aanspraak te hebben ingetrokken. Indien partijen bij keuze c de termijn van 60 dagen hebben overschreden, worden alle partijen geacht hun aanspraak te hebben ingetrokken.
Als partijen hebben gekozen voor keuze d (bindend advies) zal de bindend adviseur in beginsel binnen 60 dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan uitspraak doen. De kosten van de bindend adviseur worden gedragen door de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij(en). Conflicterende aanspraken met een belang van minder dan € 1.000,00 komen in beginsel niet voor bindend advies in aanmerking, tenzij op afzonderlijk verzoek van (een der) partijen, waarbij de kosten dan voor rekening van de verzoekende partij(en) komen. Tegen het bindend advies bestaat geen beroepsmogelijkheid open en tegen de keuze van SEKAM Video voor de bindend adviseur bestaat geen klachtmogelijkheid op grond van het Reglement op de Geschillen.
Zo lang de uit de keuze a, b, c, of d voortvloeiende procedures lopen, is uitbetaling van de met de betreffende claim gemoeide gelden opgeschort. Hierbij dient benadrukt dat de procedure via de gewone rechter dermate lang kan duren dat, voordat sprake is van een onherroepelijk rechterlijk oordeel, de met de dubbelclaim gemoeide gelden al zijn verdeeld onder alle rechthebbende producenten, vanwege de uit de Wet toezicht voortvloeiende repartitietermijnen (zie artikel 7.2 van het Repartitiereglement).

* Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bemiddeling door SBF.

Binnen welke periode dienen dubbelclaims tussen partijen te worden opgelost?

SEKAM Video hanteert het beleid om dubbelclaims zoveel mogelijk binnen de periode van drie jaar na ontvangst van de vergoedingen van Stichting de Thuiskopie aan de Rechthebbenden uit te keren

Wat kan ik er als producent aan doen om dubbelclaims zoveel mogelijk te voorkomen?

Dubbelclaims kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door in een (co)productie-overeenkomst of overeenkomst tussen meerdere producenten heldere en specifieke afspraken te maken over welke partij(en) het recht heeft (hebben) om bij SEKAM Video Thuiskopiegelden te mogen claimen en indien meerdere partijen als producent gerechtigd zijn om gelden te claimen bij SEKAM Video voor welke aandelen deze gelden dan mogen worden geclaimd.

Geeft de rechtenverdeling op het geproduceerde programma de omroep een titel om bij SEKAM Video thuiskopiegelden te claimen?

Niet zonder meer. In de gevallen waarin de omroep optreedt als coproducent kunnen in het contract tussen omroep en buitenproducent producent afspraken zijn vastgelegd over verdeling van thuiskopiegelden. Ontbreken die, dan is de vraag in hoeverre de omroep op grond van de gemaakte afspraken en de feitelijke uitvoering daarvan naast de buitenproducent voldoet aan de criteria genoemd in de antwoorden bij de vragen 1 en 2 en dus kwalificeert als coproducent.

Omroepen hebben toch ook een eigen aanspraak bij Stichting de Thuiskopie op thuiskopievergoedingen; ze kunnen toch niet twee keer dezelfde vergoeding claimen?

De vergoeding die de omroepen claimen bij Stichting de Thuiskopie betreft het thuiskopiëren van een uitgezonden programma, waarop de omroepen krachtens artikel 8 WNR een eigen naburig recht hebben. De thuiskopievergoeding die geclaimd wordt bij SEKAM Video betreft het programma zelf, waarop krachtens artikel 7a WNR de producent een eigen naburig recht heeft en waarbij niet relevant is of het programma is uitgezonden. Omroepen kunnen alleen bij SEKAM Video claimen als zij kwalificeren als (co-)producent (zie de antwoorden bij de vragen 1 en 2 en 9).

Welke afspraken gelden tussen onafhankelijke producenten en landelijke publieke omroepen over registratie en verdeling van Thuiskopiegelden gelden?

De NCP en de landelijke publieke omroepen hebben eind 2021 afspraken gemaakt over het oplossen en voorkomen van conflicterende aanspraak (dubbelclaims) tussen onafhankelijke producenten en de omroepen. Deze afspraken hebben uitsluitend betrekking op met – of in opdracht van – een omroep ge(co)produceerde programma’s waarbij de omroep het betreffende programma (grotendeels) financiert. Hierbij zijn alle Thuiskopie inkomsten meegewogen, maar zijn films uitgesloten.

Kort samengevat, behelzen de afspraken dat een onafhankelijke producent, in het geval van een (co)productie met een landelijke publieke omroep als (co-)producent, de registratie van de betreffende programmatitel in het online systeem FReD van het Service Bureau Filmrechten (SBF) zal verzorgen ten behoeve van de repartitie van Thuiskopievergoedingen door SEKAM Video.
SBF verzorgt de uitkering van tussen partijen standaard overeengekomen percentages: het aandeel van de producenten bedraagt 57,5% en dat van de omroepen op 42,5% van de Thuiskopievergoeding. Iedere omroep ontvangt ter controle jaarlijks van SBF een specificatie van de Thuiskopievergoedingen, waarop het verdelingsjaar en de betreffende werken worden vermeld.
Partijen stemmen in met deze praktische werkwijze, die wordt gezien als een afspraak waaraan geen van de betrokkenen rechten kan ontlenen met betrekking tot het (co)producentschap.
Eind 2022 zal deze regeling door partijen worden geëvalueerd.

Het SEKAM Video bestuur heeft SBF-opdracht gegeven de afspraken toe te passen op programma-titels die zijn uitgezonden in de periode 1 januari 2020 – 31 december 2021. Gemaakte afspraken over de registratie en uitkering staan via SBF en in overleg met de omroep ook open voor producenten die geen lid zijn van de NCP, maar in opdracht van – of samen met – een landelijke publieke media-instelling programmatitels met bovengenoemde uitzenddatum hebben ge(co)produceerd.

Disclaimer

De Q&A dient ter praktische illustratie van de vaststelling en de verdeling van de thuiskopie-vergoedingen door SEKAM Video en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor de verdeling en de vaststelling van de thuiskopie-vergoedingen door SEKAM Video zijn uitsluitend haar statuten en reglementen leidend.