Actueel nieuws

AANPASSING GESCHILLEN- & REPARTITIEREGLEMENT VANWEGE DUBBELCLAIMS

De afgelopen jaren is SEKAM Video is toenemende mate geconfronteerd met dubbelclaims afkomstig van onafhankelijke producenten en (met name publieke) omroepen. Zo lang geen afwikkeling heeft plaatsgevonden wordt uitbetaling van de daarmee gemoeide gelden opgeschort. Opschorting kan echter niet voor onbepaalde tijd plaatsvinden, omdat bij overschrijding van de in de Wet toezicht genoemde repartitietermijnen de met de dubbelclaim gemoeide gelden moet worden verdeeld onder alle rechthebbende producenten. De enige mogelijkheid om buiten onderling overleg of een gerechtelijke procedure te komen tot afwikkeling was gebruikmaken van de Geschillencommissie van SEKAM Video. In de praktijk werd van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Voor zover SEKAM Video kan overzien, is in de praktijk ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure. De enige mogelijkheid waarvan in de praktijk gebruik werd gemaakt was in onderling overleg tot oplossing komen. Daarbij ontbraken bij alle afwikkelingsmogelijkheden termijnen om partijen te stimuleren om dubbelclaims binnen de uit de Wet toezicht voortvloeiende termijnen af te wikkelen. Vandaar dat SEKAM Video de Geschillen- en repartitiereglementen – na goedkeuring door het College van Toezicht CBO’s - als volgt heeft aangepast: - Het is niet langer mogelijk om een dubbelclaim voor te leggen aan de Geschillencommissie (art 3.2 Reglement op de Geschillen); - In plaats daarvan hebben partijen de mogelijkheid om de gang naar de rechter te maken, de dubbelclaim onderling op te lossen of de hulp van een door SEKAM Video aangewezen bindend adviseur in te roepen (art 9.2 sub a Repartitiereglement); - Aan de keuze die partijen hebben zijn termijnen gesteld: zij dienen binnen 60 dagen hun keuze te maken en vervolgens binnen 60 dagen aan hun keuze opvolging te geven. Bij overschrijding worden zij geacht hun aanspraak te hebben ingetrokken (art 9.2 sub b Repartitiereglement). Bij de Q & A (https://sekamvideo.org/qa/) vind je meer informatie over mogelijkheden om tot afwikkeling van dubbelclaims te komen en over de daarbij in acht te nemen termijn.