De toezichthoudende bestuursleden van SEKAM Video zijn benoemd op voordracht van de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) en Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA). Daarnaast stellen de toezichthouders een Uitvoerend bestuurder aan, gehoord NAPA en NCP. Tezamen vormen zij het one-tier bestuur van SEKAM Video. Bestuurders worden aangesteld voor 4 jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Het bestuur bestaat uit:

Uitvoerend bestuurder:
Gamila Ylstra

Voorzitter:
Edwin van der Veen (NCP)

Penningmeester:
Arie Landsmeer (NCP)

Secretaris:
Jacqueline Gerritsma (NAPA)

 

Bezoekadres
Oostenburgervoorstraat 94-96
AMSTERDAM

Telefoon:
+31(0)20 6765 088

Correspondentie
Schriftelijke correspondentie aan SEKAM Video kunt u adresseren aan het bestuur, postbus 581, 1000 AN Amsterdam en per mail aan bestuur@sekamvideo.org

Correspondentie die ook van belang is voor SBF kunt u mede richten aan directie@sbfonline.nl