CFAP

CFAP

Zoals vastgelegd in het repartitiereglement bestemt SEKAM Video een gedeelte van de te verdelen gelden voor sociaal-culturele doeleinden.

Deze gelden worden gestort in een door de Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) te beheren fonds. Het CFAP is in 2013 opgericht.
 

Bestuur
 

Het huidige bestuur van CFAP wordt gevormd door bestuursleden van SEKAM Video, met de volgende taakverdeling:

Voorzitter: Ruud van Breugel
Penningmeester: Dick van der Graaf
Secretaris: Ate de Jong

Reglement

In het reglement van CFAP staat beschreven op welke wijze subsidieaanvragen kunnen worden ingediend, hoe deze worden beoordeeld en aan welke verplichtingen aanvragers/begunstigden dienen te voldoen.

Download hier het reglement van CFAP >

Statuten
Download hier de statuten van CFAP >

Jaarrekening
De eerste jaarrekening van CFAP betreft het boekjaar 2013. Deze zal in de loop van 2014 beschikbaar zijn.